Welkom

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I. Wettelijke vermeldingen

a. Uitgever van de site

U bent momenteel verbonden met de site van IXINA Belgium nv op https://monespace.ixina.be/login.

Deze site werd gepubliceerd door de firma IXINA Belgium nv, met een kapitaal van 920.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0408.394.348.

Maatschappelijke zetel: Paepsemlaan 20 - 1070 Anderlecht.

Intracommunautair btw-nummer: BE 04 08 394 348

E-mailadres: service.clients@ixina.be

Telefoon: 02 333 87 94 (tarief van een lokaal gesprek)

Hierna genoemd 'de uitgever'.

b. Verantwoordelijke uitgever en redactieverantwoordelijke

Verantwoordelijke uitgever: Loic PAITEL

c. Hosting en onderhoud van de site

Deze site wordt gehost en onderhouden door de firma Smile Hosting – VAV met een kapitaal van 814.314,88 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 378 615 363 - PB 50779 – 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine. Tel. 01 41 40 11 00.

II. Credits

De huidige versie van de site werd ontworpen en ontwikkeld door het bedrijf Talan.

III. Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’) hebben tot doel de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot en het gebruik van de persoonlijke zone die toegankelijk is via de site https://monespace.ixina.be/login en de verschillende diensten die erin worden aangeboden (hierna genoemd ‘persoonlijke zone’) gepubliceerd door IXINA Belgium (hierna ‘wij’).

Deze AGV worden – desgevallend – aangevuld met specifieke contractuele voorwaarden. De toegang tot en het gebruik van de site zijn onderworpen aan de naleving en de aanvaarding van de onderhavige AGV door elke internetgebruiker die surft op de volledige site of een gedeelte ervan (hierna genoemd 'de gebruiker'), die zich er geheel toe verbindt ze na te leven, en dat zolang hij de genoemde site gebruikt.

2. Toegang tot de site

De gebruiker kan gratis toegang krijgen tot de site door een account te creëren overeenkomstig de voorwaarden in artikel 5 van deze AGV. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienet blijven echter te zijnen laste.

Sommige pagina’s van de site bevatten pdf-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, hebt u de software Acrobat Reader nodig.

De gebruiker erkent te beschikken over de nodige kennis en middelen om de site te bezoeken en te gebruiken; hij erkent in het bijzonder te hebben gecontroleerd dat de hardware waarmee hij met het internet verbonden is (computer, smartphone …) geen enkel virus bevat en in perfect werkende toestand verkeert.

De site is 24 u/24 en 7 d/7 toegankelijk, behalve bij een geval van overmacht of bij om het even welke andere gebeurtenis waar wij geen controle over hebben en die met name wordt veroorzaakt door technische problemen. Bovendien kunnen wij de site om redenen van onderhoud tijdelijk ontoegankelijk maken.

Wij kunnen niet garanderen dat de site ononderbroken zal werken en dat hij geen fouten bevat.

Wij zijn slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis wat de werking en de continuïteit van de dienst betreft, en wij zijn niet gehouden tot enige resultaatsverbintenis betreffende de toegankelijkheid van de site en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en de gevolgen daarvan.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de site of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het uitvoeren van updates.

De gebruiker wordt erop gewezen dat wij de op deze site aangeboden diensten te allen tijde kunnen stopzetten of de eigenschappen ervan kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker beschikt over enig verhaalsrecht tegen ons en/of daarvoor een schadevergoeding kan eisen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de site, ongeacht de oorzaak van die schade.

Bovendien wijzen wij iedere aansprakelijkheid af:

 • voor eventuele onvrijwillige dienstonderbrekingen of dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan iets waar wij geen controle over hebben;
 • voor eventuele bugs in of technische incompatibiliteiten met de apparatuur van de gebruiker;
 • voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze indringing door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de beschikbaar gestelde informatie;
 • voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker door een bezoek aan de onderhavige site en de diensten ervan of door het gebruik of het downloaden van een van de elementen van de site.

3. Intellectuele eigendom

a. Betreffende de inhoud van de site

De inhoud van de site, zijn algemene structuur, zijn vormgeving alsook de teksten, foto’s, al dan niet bewegende afbeeldingen, logo’s, grafieken en/of om het even welk ander bestanddeel ervan, vallen onder de intellectuele eigendomsrechten die wij bezitten.

Enigerlei volledige of gedeeltelijke weergave, imitatie of hergebruik van de volledige site of een gedeelte ervan, door middel van om het even welk procedé, met om het even welk doel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, vormt een inbreuk op de onderhavige voorwaarden en vormt in het bijzonder een vervalsing die wordt gestraft door de Belgische wetgeving en de internationale verdragen betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom en/of een frauduleuze extractie van gegevens die door de wet wordt beteugeld.

De gebruiker dient ieder verzoek om inlichtingen of om bepaalde content van de site (tekst, foto, tekening, illustratie, …) te reproduceren of te gebruiken, ongeacht op welke drager, vooraf per e-mail te richten aan het e-mailadres, info@ixina.be met als onderwerp ‘Verzoek om toestemming voor reproductie'. Hij mag het voorwerp van zijn verzoek pas uitvoeren indien hij een positief antwoord heeft gekregen.

De verspreiding van informatie of elementen van de site voor particulier en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat de informatie of elementen niet worden gewijzigd en dat de verspreiding incidenteel blijft.

De op de site vermelde naam en logo’s en in het bijzonder 'IXINA' zijn geregistreerde namen en merken, beschermd door nationale en internationale wetten. Daarnaast vermeldt de site een bepaald aantal merken die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld die van onze leveranciers); ook die merken worden beschermd door de nationale en internationale wetten.

b. Betreffende de inhoud die de gebruiker downloadt

Elke content die de gebruiker online plaatst in de persoonlijke zone valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De gebruiker garandeert dat de inhoud die hij zal downloaden in zijn persoonlijke zone geen schending inhoudt van de intellectuele eigendom van een derde. Als de gebruiker content downloadt die wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, dan zal hij het bewijs moeten leveren dat hij de desbetreffende gebruiksrechten bezit bij de uitgever.

Bij een schending van deze rechten kan alleen de Gebruiker burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

4. Op de site gepubliceerde informatie

a. Algemene presentatie

De site kan in het bijzonder de volgende content en diensten aanbieden (kan wijzigen):

 • op afstand of in de winkel een afspraak maken met een winkel van het IXINA-netwerk;
 • een keukenproject creëren en visualiseren;
 • de stappen volgen van een keukenproject;
 • toegang verkrijgen tot documenten die verband houden met een aankoop van een keuken in een winkel van het IXINA-netwerk;
 • informatie bekomen via een contactformulier of via de Frequently Asked Questions (FAQ).
b. Aansprakelijkheid

De gegevens op de site worden slechts ter informatie verstrekt en wij kunnen niet garanderen dat ze juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle op de site verstrekte gegevens exact en up-to-date zijn. Ondanks al de zorg en ijver die wij aan de dag leggen bij het verzamelen en up-to-date houden van deze gegevens, kunnen wij echter niet garanderen dat ze volledig, nauwkeurig, correct, exhaustief en foutloos zijn.

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de site gepubliceerde info te verifiëren en ons alle eventuele fouten, tekortkomingen en onjuistheden te melden via het volgende e-mailadres: info@ixina.be

Tot slot behouden wij ons het recht voor de content van de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.

De op de site gepubliceerde foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen van producten zijn niet contractueel bindend.

Met het oog op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van hun productie, behouden de fabrikanten van zowel keukens als huishoudtoestellen zich het recht voor de eigenschappen van de op de site gepresenteerde keuken- en huishoudtoestelmodellen te allen tijde te wijzigen.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af betreffende de op de site beschikbare informatie en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die te lezen is op de site of die werd verkregen als antwoord op een vraag die via de site werd gesteld.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van om het even welke aard, die zou voortvloeien uit het gebruik van of in verband met de site.

c. Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de site en de diensten die erop worden aangeboden, te gebruiken met strikte inachtneming van de onderhavige AGV. Zo verbindt hij zich er met name toe de site niet op een kwaadwillige of schadelijke wijze te gebruiken en geen enorme hoeveelheden aanvragen of berichten te verzenden via de e-mailadressen info@ixina.be en service.clients@ixina.be, de persoonlijke zone of de chattool, die kunnen leiden tot een overbelasting, vertraging of verstoring van de werking van de site.

Indien onderhavige AGV niet worden nageleefd, dan behoudt de Uitgever zich eenzijdig het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de gebruiker tot de persoonlijke zone te beperken of te schrappen. Elke content in de persoonlijke zone zal worden verwijderd.

5. Persoonlijke zone

a. Inschrijving

Om een persoonlijke zone aan te maken, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

 • Bij de inschrijving dient de gebruiker de volgende informatie te geven:
  • een geldig e-mailadres (dat zal dienen als identificatiemiddel bij het aanmelden);
  • burgerlijke staat;
  • naam en voornaam;
  • de zelfstandige franchisewinkel van het merk IXINA, naargelang de keuze van de gebruiker.
 • De gebruiker zal worden uitgenodigd om kennis te nemen van onderhavige AGV en van het beschermingsbeleid van de gegevens van de uitgever. Vervolgens zal hij deze moeten aanvaarden en goedkeuren.
 • Na zijn inschrijving zal de gebruiker op het opgegeven e-mailadres een mail ontvangen met daarin een link. De gebruiker zal worden uitgenodigd om op deze link te klikken om een wachtwoord aan te maken.
 • Hierdoor belandt hij in zijn browser, waar hij een wachtwoord moet kiezen dat aan de volgende criteria voldoet:
  • minstens twaalf tekens;
  • minstens één hoofdletter;
  • minstens één kleine letter;
  • minstens één cijfer of één speciaal teken (bijvoorbeeld: ~!@#$%^&*£).

De gebruiker moet het wachtwoord bevestigen, en vervolgens klikken op ‘Mijn account aanmaken’ om zijn inschrijving te voltooien.

De Uitgever wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet garanderen dat er een persoonlijke zone kan worden aangemaakt als deze procedure niet wordt nageleefd.

b. Verbinding en inloggegevens

De gebruiker moet zijn e-mailadres en wachtwoord gebruiken om zich aan te melden bij zijn persoonlijke zone (hierna de ‘inloggegevens’). De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn inloggegevens.

De gebruiker verbindt zich ertoe om slechts één persoonlijke zone te creëren. De uitgever wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de gevolgen die het aanmaken van verschillende persoonlijke zones voor eenzelfde gebruiker zou kunnen hebben.

Bovendien kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld indien iemand anders zich onrechtmatig voordoet als een gebruiker. Alle Enigerlei toegang of acties uitgevoerd vanuit een persoonlijke zone worden verondersteld te zijn gerealiseerd door de gebruiker, voor zover de uitgever niet beschikt over technische middelen die hem de mogelijkheid bieden om zich te vergewissen van de identiteit van de gebruiker bij elke verbinding met de persoonlijke zone.

c. Beheer van de persoonlijke zone

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de gegevens die hij meedeelt voor het creëren en beheren van zijn persoonlijke zone. De uitgever wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen die het meedelen van onjuiste gegevens in de persoonlijke zone zou kunnen hebben.

d. Content van de gebruiker in de persoonlijke zone

De gebruiker kan in de persoonlijke zone content uploaden om een keukenontwerp te maken. De gebruiker verbindt zich ertoe naar de persoonlijke zone nauwkeurige, eerlijke en actuele gegevens te uploaden die de rechten van derden niet schaden en niet illegaal zijn en die alleen verband houden met het maken van een keukenontwerp. De uitgever kan content die niet aan de bovenstaande verplichtingen voldoet, naar eigen goeddunken beperken of verwijderen.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat alle informatie die hij vermeldt bij het maken van een keukenontwerp en alle bijbehorende documenten op geen enkele wijze een onderhandeling, een offerte, een bestelbon of andere documenten met een juridische draagwijdte vormen. Het maken van een keukenproject in de persoonlijke zone kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een verkoop op afstand.

e. De account/persoonlijke zone sluiten

De gebruiker kan op elk moment zijn persoonlijke zone sluiten door daarvoor een verzoek te versturen naar het volgende e-mailadres: gdpr@ixina.be. De uitgever zal de persoonlijke zone van de gebruiker dan zo snel mogelijk sluiten.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat indien hij gedurende drie jaar vanaf zijn laatste login niet inlogt op zijn persoonlijke zone, de uitgever de persoonlijke zone zal sluiten. Vooraf wordt automatisch een e-mail gestuurd naar de gebruiker om hem op de hoogte te brengen van deze deadline, zodat hij kan inloggen en op die manier kan vermijden dat zijn account wordt afgesloten.

6. Prijzen

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft iedere zelfstandige franchisewinkel het recht zijn eigen verkoopprijzen vrij te bepalen. De zelfstandige franchisewinkel kan de op de site vermelde prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Om de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers te respecteren, verbinden wij ons ertoe het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in het kader van de onderhavige site, uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als 'GDPR' (hierna te noemen 'de verordening').

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van de site, worden elektronisch verwerkt zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.

8. Externe links

Ter informatie verwijzen wij op onze site soms naar andere bronnen op het internet, door middel van uitgaande hyperlinks.

Deze hyperlinks verbinden ons echter tot niets. De sites die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met onze site via dergelijke hyperlinks vallen immers buiten onze controle.

Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op die sites, en de aldus verstrekte hyperlinks betekenen niet dat wij de content op die sites goedkeuren.

Wij verbinden ons ertoe om, in geval van onenigheid of op eenvoudig verzoek van de exploitant van een site waarnaar wij verwijzen, de hyperlink zo vlug mogelijk te verwijderen. Deze verzoeken moeten via e-mail worden gestuurd naar het adres info@ixina.be met als onderwerp ‘verzoek om verwijdering van een hyperlink’.

Wat inkomende hyperlinks betreft, staan wij toestaan dat er links naar de site worden geplaatst, op voorwaarde dat de geest van de site wordt gerespecteerd. Wij staan dus niet toe dat er links naar de site worden geplaatst op sites die illegale informatie en/of content bevatten en/of die informatie bevatten die polemisch, politiek, religieus, pornografisch of xenofoob van aard is of die, algemeen gesproken, gevoelig is voor internetgebruikers.

Gebruikers die dergelijke links naar de site zouden plaatsen, verbinden zich ertoe daarvoor toestemming te vragen aan de siteverantwoordelijke door deze te contacteren op het e-mailadres info@ixina.be, met als onderwerp 'hyperlinks'. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van sites die via een hyperlink of op gelijk welke andere wijze met onze site verbonden zouden zijn.

9. Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle nuttige voorzorgen te nemen om de gegevens te beveiligen en met name te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde personen.

Wij kunnen echter niet garanderen en wij garanderen dan ook niet dat de servers die de site hosten vrij zijn van virussen en dat de downloadbare bestanden op deze site of op om het even welke andere site van derden vrij zijn van virussen of werkingsfouten.

Bovendien verklaart de gebruiker dat hij heel goed weet dat gegevens die op het internet circuleren, gezien de eigenschappen en de beperkingen van het net, niet beveiligd zijn tegen om elke vorm van indringing, inclusief piraterij, en dat het dus onmogelijk is om een totale en absolute beveiliging te garanderen voor gegevens die via het net worden overgedragen.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. Met dit in het achterhoofd is het aan de gebruiker om, op eigen verantwoordelijkheid, alle nuttige middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen gegevens te beveiligen. Wij raden de gebruikers aan uiterst voorzichtig om te springen met hun persoonsgegevens, alsook de nodige en gepaste maatregelen te nemen om hun gegevens, software en hardware te beschermen, met name tegen indringing door derden alsook tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

In ieder geval kunnen noch wij noch onze onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die kan ontstaan bij het bezoeken en gebruiken van de site.

10. Gebruik van ‘cookies’

Een cookie is een klein bestand dat het niet mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, maar dat informatie registreert over de surfactiviteit van een computer op een site.

Deze automatisch verzamelde informatie omvat:

 • informatie over uw gebruik van de site zoals de geraadpleegde pagina’s, de duur en het tijdstip van de verbinding, uw IP-adres en uw verbindingsmethode, zoals het type en de versie van uw webbrowser;
 • informatie over uw apparatuur, zoals uw besturingssysteem, het OS van uw mobiele telefoon of tablet, alsook de unieke randapparaatidentificatiecode (‘UDID’) en andere technische identificatiecodes.

We gebruiken verschillende categorieën van ‘cookies’ op onze site:

 • strikt noodzakelijke cookies (technische en functionele cookies);
 • statistische en analytische cookies;
 • reclamecookies;
 • deelcookies.

Wanneer u onze site bezoekt, worden er mogelijk een of meer cookies van derde bedrijven op uw computer geïnstalleerd. Die cookies van derden zijn bedoeld om uw interessegebieden te identificeren aan de hand van de op de site geraadpleegde producten en om surfgegevens te verzamelen om het voor u bestemde reclameaanbod buiten de site te personaliseren.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het delen van content op sociale media (bv.: Facebook) door op de site 'deelknoppen' van die sociale media te voorzien. Dat kan ertoe leiden dat die sociale media cookies gebruiken.

Wij wijzen u erop dat wij geen toegang hebben tot cookies van derden en dat wij geen enkele controle kunnen uitoefenen op dergelijke cookies.

Wij wijzen u erop dat u cookies van derden kunt weigeren.

Tot slot wijzen wij u er in het algemeen op dat u uw instemming met het gebruik van cookies door de site of door sites van derden te allen tijde kunt herroepen, hetzij voor alle cookies, hetzij voor bepaalde categorieën.

U kunt ook uw keuzes instellen, in het bijzonder om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser:

U kunt ‘cookies van derden’ eveneens deactiveren op de sites van de bedrijven waarvan ze afkomstig zijn.

Om meer te weten te komen over hoe u bezwaar kunt maken tegen cookies en cookies van de belangrijkste adverteerders kunt weigeren en blokkeren, verzoeken we u om de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance te raadplegen op het adres https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

De door IXINA Belgium verkregen instemming van internetgebruikers voor het gebruik van cookies heeft een geldigheidsduur van dertien (13) maanden vanaf het ogenblik dat de cookies worden geplaatst en kan worden verlengd indien de gebruiker opnieuw zijn toestemming geeft.

11. Toepasselijk recht

De onderhavige AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.

Indien er geschillen zijn over de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige AGV met een gebruiker die de site gebruikt als handelaar, wordt uitdrukkelijk bevoegdheid verleend aan de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zelfs als er meerdere verweerders zijn of in geval van een oproep tot vrijwaring en zelfs bij procedures in kort geding. Deze bepaling is niet van toepassing bij een geschil met een niet-handelaar, waarvoor de wettelijke bevoegdheidsregels gelden.

Hoe dan ook verbindt u zich ertoe om ons in geval van een geschil te contacteren alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

12. Wijziging van de AGV

Wij behouden ons het recht voor de onderhavige AGV te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In dat geval zal de nieuwe versie van de AGV onmiddellijk op de site worden gepubliceerd en zal ieder gebruik van de site, vanaf de publicatie van de genoemde nieuwe versie van de AGV, er geheel aan onderworpen zijn.

De onderhavige AGV werden geactualiseerd op 1 januari 2022.