We halen de gegevens van je winkel op, bedankt om enkele ogenblikken te wachten.

Welkom

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I.    Wettelijke bepalingen

a.    Uitgever van de site 

Je bezoekt momenteel de site van IXINA BELGIUM nv op het adres  https://www.ixina.be

Deze site wordt gepubliceerd door de Onderneming IXINA BELGIUM nv, met een kapitaal van 920.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0408.394.348.

Siège social : Maatschappelijke zetel: Paepsemlaan 20 – 1070 Anderlecht. E-mailadres:   klantendienst@remove-this.ixina.remove-this.be  

Telefoonnummer 02 333 87 94 (lokaal tarief)  
Hierna genoemd De Uitgever. 

b.    Verantwoordelijke uitgever en redactieverantwoordelijke 

Verantwoordelijke uitgever: Benoît VRIELINCK (algemeen directeur)  
Redactieverantwoordelijke: Communicatieverantwoordelijke van IXINA Belgium

c.    Hosting en onderhoud van de website  

De website wordt gehost en onderhouden door het bedrijf Smile Hosting - VAV met een kapitaal van 814.314,88 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder het nummer 378 615 363 -BP 50779 – 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine. Tel. 01 41 40 11 00.


II.    Credits 

De huidige versie van de website werd ontworpen en ontwikkeld door het Agentschap FamousGrey.

III.    Algemene gebruiksvoorwaarden

1.    Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd ‘de algemene voorwaarden’) hebben tot doel de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot en het gebruik van de sites en mobiele applicaties en de verschillende diensten die erin worden aangeboden (hierna genoemd ‘de website’), gepubliceerd door IXINA Belgium en de franchisenemers (hierna genoemd ‘wij’). 

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de naleving van de onderhavige algemene voorwaarden door elke internetgebruiker die surft op de volledige site of een gedeelte ervan (hierna genoemd ‘de gebruiker’), die zich er geheel toe verbindt ze na te leven, en dat zolang hij de genoemde site gebruikt.  

Wanneer hij niet akkoord gaat met de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, dient de gebruiker het gebruik van de website meteen te staken. 


2.    Toegang tot de website

De gebruiker mag vrij en gratis gebruikmaken van de website, zonder voorafgaande inschrijving of aanmaak van een account. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienet blijven echter te zijnen laste.  

Sommige pagina’s van de website bevatten pdf-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, heb je de software Acrobat Reader nodig.

De gebruiker erkent te beschikken over de nodige kennis en middelen om de website te bezoeken en te gebruiken; hij erkent in het bijzonder te hebben geverifieerd dat het informaticamateriaal via welk hij met het internet verbonden is (computer, smartphone …) geen enkel virus bevat en in perfect werkende toestand verkeert.  

De website is 24u/24 en 7d/7 toegankelijk, behalve wanneer er zich een geval van overmacht voordoet, of om het even welke andere gebeurtenis waar wij geen controle over hebben en die met name wordt veroorzaakt door technische problemen. Bovendien kunnen wij de toegang tot de website om onderhoudsredenen onderbreken, waarbij wij ons best zullen doen om de gebruikers vooraf te verwittigen.

Wij kunnen niet garanderen dat de website ononderbroken zal werken en dat hij geen fouten bevat. 
Wij zijn slechts gehouden tot een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de dienst betreft, en wij zijn niet gehouden tot enige resultaatsverbintenis betreffende de toegankelijkheid van de website en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en de gevolgen daarvan.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de website of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het uitvoeren van updates.  

De gebruiker wordt erop gewezen dat wij de op deze website aangeboden diensten te allen tijde kunnen stopzetten of de eigenschappen ervan kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker beschikt over enig verhaalsrecht tegen ons en/of zonder dat hij daar een schadevergoeding voor kan eisen.
 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, ongeacht de oorzaak van de schade.  

Bovendien wijzen wij iedere aansprakelijkheid af: 

-     voor eventuele onvrijwillige dienstonderbrekingen of dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan iets waar wij geen controle over hebben;  
-    voor eventuele bugs in of technische incompatibiliteiten met de apparatuur van de gebruiker;  
-    voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze binnendringing door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de beschikbaar gestelde informatie;  
-    voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, na een bezoek aan de onderhavige website en zijn diensten, alsook na het gebruik of het downloaden van een van zijn elementen.


3.    Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, zijn algemene structuur, zijn vormgeving alsook de teksten, foto’s, al dan niet bewegende afbeeldingen, logo’s, grafieken en/of om het even welk ander bestanddeel ervan, worden gedekt door de intellectuele eigendomsrechten die wij bezitten. 

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave, imitatie of hergebruik van de volledige website of een gedeelte ervan, door middel van om het even welk procedé, met om het even welk doel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, vormt een inbreuk op de onderhavige voorwaarden alsook, in het bijzonder, een vervalsing die wordt gesanctioneerd door de Belgische wetgeving en de internationale verdragen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en/of een door de wet beteugelde frauduleuze gegevensextractie.

Ieder verzoek om inlichtingen of om bepaalde content van de website (tekst, foto, tekening, illustratie, …) te reproduceren of te gebruiken, ongeacht op welke drager, dient de gebruiker vooraf per e-mail te richten aan het e-mailadres info@ixina.be, met in het vak ‘Onderwerp’ de tekst ‘Verzoek om toestemming voor reproductie’, om vervolgens te wachten op een positief antwoord alvorens het voorwerp van zijn verzoek uit te voeren.

De verspreiding van informatie of elementen van de website voor particulier en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat de informatie of elementen niet worden gewijzigd en dat de verspreiding punctueel blijft.

Logo’s en merken

De op de website vermelde naam en logo’s en in het bijzonder ‘IXINA’ zijn geregistreerde namen en merken, beschermd door de nationale en internationale wetten. Daarnaast vermeldt de website een bepaald aantal merken die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld die van onze leveranciers); ook die merken worden beschermd door de nationale en internationale wetten.


4.    Op de website gepubliceerde informatie

a.    Algemene presentatie

De website kan in het bijzonder de volgende content en diensten aanbieden (vatbaar voor verandering):  

•    Een catalogus van de producten die wij commercialiseren;
•    Een nieuwsbrief;
•    Nieuws en trends;  
•    Een functie om online een afspraak te maken;
•    Een rubriek ‘keukens in 3D’.

b.    Verantwoordelijkheid 

De op de website verstrekte gegevens worden slechts ter informatie verstrekt en wij kunnen niet garanderen dat ze juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. 

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de website gepubliceerde gegevens te verifiëren en ons alle eventuele fouten, tekorten en onjuistheden te melden via het formulier in de rubriek ‘Contact’ op de website.  

 

Tot slot behouden wij ons het recht voor de content van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.  

De op de website gepubliceerde foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen van producten zijn niet contractueel bindend.  

Met het oog op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van hun productie, behouden de fabrikanten van zowel keukens als elektrotoestellen zich het recht voor de eigenschappen van de op de website gepresenteerde keuken- en elektrotoestelmodellen te allen tijde te wijzigen.  

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af betreffende de op de website beschikbare informatie en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die te lezen is op de website of die werd verkregen als antwoord op een vraag die via deze website werd gesteld.  

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van om het even welke aard, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of in verband met de website.

c.    Verplichtingen van de gebruiker  

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de website gepubliceerde gegevens te verifiëren en ons alle eventuele fouten, tekorten en onjuistheden te melden via het formulier in de rubriek ‘Contact’ op de website.  

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de diensten die hij aanbiedt te gebruiken en hierbij strikt de onderhavige algemene voorwaarden na te leven, in het bijzonder door geen kwaadwillig en/of schadelijk gebruik te maken van de website, door geen enorme hoeveelheden aanvragen of berichten te verzenden via de rubrieken ‘Nieuwsbrief’ en ‘Contact’, die kunnen leiden tot een overbelasting, een vertraging of een verstoring van de werking van de website.

5.    Prijzen

De op de website vermelde prijzen inclusief btw worden slechts ter informatie verstrekt, op de datum van publicatie, behoudens tikfouten, en moeten worden begrepen als maximale aanbevolen verkoopprijzen.  

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft iedere zelfstandige franchisenemer het recht zijn eigen verkoopprijzen vrij te bepalen. De op de site vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de zelfstandige franchisenemers.

6.     Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Om de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers te respecteren, verbinden wij ons ertoe om het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in het kader van de onderhavige website, uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als ‘AGV’ (hierna te noemen ‘de reglementering’).

Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van de website worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking:
-    op onze verantwoordelijkheid, als uitgever van de website, voor het beheren van de onlinediensten, voor commerciële prospectie en gerichte reclame, voor het verbeteren van de diensten, met name door het bestuderen van uw surfgedrag op de website en van statistieken;
-    door onze franchisenemers met commerciële prospectiebedoelingen.

De verwerking berust uitsluitend op uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.
De enige ontvangers van de gegevens zijn onze interne diensten en/of franchisenemers alsook de dienstverlenende bedrijven die bevoegd zijn voor het verwerken van uw gegevens en die verantwoordelijk zijn voor de verrichtingen die noodzakelijk zijn met het oog op de bovengenoemde doeleinden. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden te bezorgen.  

De gegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van de handelsrelatie en vervolgens nog drie jaar vanaf het laatste contact tussen jou en ons. 

Overeenkomstig de reglementering geniet je van een recht van inzage, van rechtzetting, van schrapping en, in geval van een gegronde reden, van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens alsook van een recht van beperking en van overdraagbaarheid van je gegevens overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de reglementering. 

Je hebt ook het recht de richtlijnen te bepalen voor wat er met je gegevens gebeurt na je overlijden, alsook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Je kan je rechten uitoefenen door middel van een e-mail of een gewone brief. Ieder verzoek voor het uitoefenen van een recht moet worden vergezeld van een identiteitsbewijs en worden gericht aan de adresgegevens in onze wettelijke bepalingen. .


7.    Externe links

Ter informatie verwijzen wij op onze website soms naar andere bronnen op het internet, door middel van uitgaande hyperlinks.  

Deze hyperlinks verbinden ons echter tot niets. De sites die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met onze website via dergelijke hyperlinks vallen immers buiten onze controle.

Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de op deze websites gepubliceerde informatie en de op deze manier beschikbaar gestelde hyperlinks impliceren geen enkele goedkeuring van de content van deze websites.  

Wij verbinden ons ertoe om, in geval van onenigheid of op eenvoudig verzoek van de exploitant van een website waar wij naar verwijzen, de hyperlink zo vlug mogelijk te verwijderen. Deze verzoeken moeten per e-mail worden gericht aan info@ixina.be, met vermelding van ‘verzoek om verwijdering van een hyperlink’ als onderwerp van de e-mail.  

Wat de inkomende hyperlinks betreft, kunnen wij de installatie van een naar de website verwijzende link toestaan, op voorwaarde dat de geest van de website wordt gerespecteerd, dus met uitsluiting van sites die informatie en/of content bevatten met een illegaal karakter en/of in het bijzonder een polemisch, politiek, religieus, pornografisch of xenofoob karakter, of die een aanslag kan betekenen op de gevoeligheid van de internetgebruikers.  

Gebruikers die dergelijke links naar de website zouden installeren, verbinden zich ertoe daarvoor de toestemming te vragen aan de siteverantwoordelijke door hem via e-mail te contacteren op het adres  info@remove-this.ixina.remove-this.be , met vermelding van ‘hyperlinks’ als onderwerp van de e-mail. 
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van websites die door middel van een hyperlink of op gelijk welke andere wijze met onze website verbonden zouden kunnen zijn.


8.    Beveiliging

Wij kunnen echter niet garanderen en wij garanderen dan ook niet dat de servers die de website hosten, vrij zijn van virussen en dat de downloadbare bestanden op deze website of op om het even welke andere site van derden vrij zijn van virussen of werkingsfouten.

Bovendien verklaart de gebruiker dat hij heel goed weet dat gegevens die op het internet circuleren, gezien de eigenschappen en de beperkingen van dat netwerk, niet beveiligd zijn tegen om het even welke vorm van indringing, inclusief piraterij, en dat het dus onmogelijk is om een totale en absolute veiligheid te garanderen voor gegevens die via dat netwerk worden overgedragen.  

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. Gezien die omstandigheden is het aan de gebruiker om, op zijn eigen verantwoordelijkheid, alle nuttige middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen gegevens te beveiligen.

Wij raden de gebruikers aan uiterst voorzichtig om te springen met hun persoonsgegevens, alsook de nodige en gepaste maatregelen te treffen om hun gegevens, software en hardware te beschermen, met name tegen binnendringing door derden alsook tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. 

In ieder geval kunnen noch wij noch onze onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die kan ontstaan bij het bezoeken en gebruiken van de website.


9.    Gebruik van cookies en statistische tools

a.    Onze cookies 

Wij gebruiken cookies om je gebruik van de website te optimaliseren.

Een cookie is een klein bestand dat het niet mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, maar dat informatie verzamelt over de navigatie van een computer op een website.  

De cookies die wij gebruiken, bevatten geen persoonlijke gegevens maar enkel een anoniem identificatienummer en informatie over de navigatie van de betreffende computer op de website (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur waarop de website werd geraadpleegd, enz.).

Het gaat hoofdzakelijk over sessiecookies die de authentificatie en verbinding met de website van een gebruiker mogelijk maken alsook het memoriseren van surfelementen tijdens een sessie. Deze cookies zijn essentieel voor de navigatie van de gebruiker en de toegankelijkheid van de website. Ze kunnen worden gewist of geblokkeerd. Als dat gebeurt, werken bepaalde functies van de website mogelijk niet langer zoals voorzien.

Tijdens het navigeren op de website worden er nog andere cookies geïnstalleerd, zoals cookies die de voorkeuren van de gebruiker, de gekozen parameters of de eerder geconsulteerde pagina’s onthouden. Het activeren van dergelijke cookies is niet strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website, maar ze kunnen de surfervaring verbeteren.

Deze cookies worden voornamelijk gebruikt om de aan de gebruiker verleende persoonlijke service te verbeteren. De op deze manier verzamelde gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op de website te vergemakkelijken.

b.    Statistieken en meten van de bezoekcijfers

Om de website, zijn content en zijn diensten af te stemmen op de verwachtingen van de gebruikers, gebruiken wij de dienst ‘Google Analytics’. De in het kader van deze dienst gebruikte cookies maken het mogelijk het gedrag van internetgebruikers te analyseren en met name het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s alsook de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie.  

De door de cookies gegenereerde gegevens betreffende het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) worden door Google overgedragen naar en opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten kunnen bevinden.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen te maken van de activiteit op de website en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit van de website en het gebruik van internet.
Google kan die gegevens mogelijk aan derden bezorgen in geval van een wettelijke verplichting of wanneer die derden de gegevens moeten verwerken voor rekening van Google, inclusief de uitgever van deze website. Google zal je IP-adres niet toetsen aan om het even welk ander gegeven waar Google over beschikt.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van Google Analytics door op de volgende link te klikken:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl  

c.    Cookies van derden

Wanneer je de website bezoekt, worden er mogelijk een of meer cookies van derde bedrijven op je computer geïnstalleerd. Die cookies van derden zijn bedoeld om je interessegebieden te identificeren aan de hand van de op de website geraadpleegde of gekochte producten en om navigatiegegevens te verzamelen om het voor jou bestemde reclameaanbod buiten de website te personaliseren.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het delen van content op sociale media (bv. Facebook) door op de website ‘deelknoppen’ van die sociale media te voorzien. Dat kan leiden tot het gebruik van cookies door die sociale media.

Wij wijzen je erop dat wij geen toegang hebben tot cookies van derden en dat wij er geen enkele controle op kunnen uitoefenen.  

Wij wijzen je erop dat je cookies van derden kunt weigeren.

Tot slot wijzen wij je er in het algemeen op dat je jouw instemming met het gebruik van cookies door de website of door derde sites te allen tijde kunt herroepen, hetzij voor al de cookies, hetzij voor bepaalde categorieën.

Internetgebruikers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk hun instemming herroepen met behulp van de volgende beschikbare middelen:

– voor Mozilla Firefox: wissen en beheren van cookies
1.    Bovenaan het venster van Firefox klik je op de Firefox-knop.
2.    Selecteer de rubriek Privacy.
3.    Instellen opslagregels: gepersonaliseerde parameters gebruiken voor de historiek.
4.    Vink Cookies aanvaarden uit.

– voor Microsoft Internet Explorer: wissen en beheren van cookies
1.    Ga naar Hulpmiddelen > Internetopties.
2.    Klik op het tabblad Privacy.
3.    Klik op de knop Geavanceerd, en plaats een vinkje naast ‘Automatisch beheer van cookies negeren’.

– voor Chrome: wissen en beheren van cookies
1.    Klik op het menu-icoon van het Chrome-menu.
2.    Selecteer Instellingen.
3.    Klik op Geavanceerd.
4.    Klik in de rubriek Privacy en beveiliging op Instellingen voor content.
5.    Klik op jouw voorkeur in de rubriek Cookies.

Cookies van derden kan je blokkeren op de sites van de bedrijven die ze gebruiken.

Bovendien is het mogelijk je uit te schrijven (i) bij alle advertentienetwerken door te klikken op de volgende link: : www.youronlinechoices.com/be-nl/veelgestelde-vragen/ en (ii) voor reclame. 
De door IXINA verkregen instemming van internetgebruikers voor het gebruik van cookies heeft een geldigheidsduur van dertien (13) maanden vanaf de installatie van de cookies en kan worden verlengd door een nieuwe bevestiging van de instemming van de gebruiker.

10.    Toepasselijk recht

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken, in hun geheel.

In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden met een gebruiker die handelaar is, wordt uitdrukkelijk bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van Brussel, en dat ondanks pluraliteit van verweerders of oproeping tot vrijwaring en zelfs voor procedures in kortgeding. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een geschil met een niet-handelaar, waarvoor de wettelijke bevoegdheidsregels gelden.

In ieder geval verbind je je ertoe om in geval van een geschil contact op te nemen met onze consumentendienst alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.


11.    Wijziging van de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, volgens ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. In dat geval zal de nieuwe versie van de algemene voorwaarden onmiddellijk op de website worden gepubliceerd en zal ieder gebruik van de website, vanaf de publicatie van de genoemde nieuwe versie van de algemene voorwaarden, er geheel aan onderworpen zijn.

CREËER JE KEUKEN IN 3D
Helemaal op maat.

MAAK EEN AFSPRAAK
Onze adviseurs helpen je bij jouw project.

VRAAG ONZE CATALOGUS AAN
Laat je verleiden door ons zeer gevarieerd aanbod.